сряда, 29 март 2017 г.

КНИГИ НА ПЕТКО НЕДЯЛКОВ ЗА 2017 ГОДИНА

                                         СЕВЛИЕВСКИЯТ КРАЙ ПРЕЗ XV-XVI ВЕК

 ИЗДАТЕЛСТВО "М-Прес" ООД,  2017, Севлиево
 ISBN: 978-954-8455-83-1 
 petkon@abv.bg                                                                                        


  
XV и XVI век от историята на Османската империя се разглеждат от историците като обособен период, по време на който държавата се развива успешно и се достига кулминацията със „златния век” от управлението на Сюлейман I /1520-1566/. Според митологията, за този период от българската история дълго време се употребяваше понятието „тъмни векове”, т.е. времена непроучени, за които знаем малко. Поради тази причина местните историци насочиха усилията си към последните два века от османското владичество, към епохата на Българското възраждане. Вярно е, че изворите за първите два века от началото на османското господство в Севлиевския край дълго време бяха съвсем оскъдни, но е вярно също така, че през последните десетилетия историческата наука се развива доста интензивно. Богатият османски архив, съхранен в Народната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, беше попълнен през последните десетилетия с нови количества документални материали от необятните архиви на Турция. Част от тях са вече публикувани и са достояние на широката читателска публика. Още повече са тия, които чакат превод и свободен достъп.
В предлаганата книга се разглежда съдбата на Севлиевския край през първите две столетия от съществуването на Османската империя, време на постоянни военни успехи и превръщане на младата държава в световна сила. На този фон, въз основа на достъпните към този момент документални източници и постиженията на историографията, се обрисува завоюването на Севлиевския край от османците и превръщането му в нахия и каза /поставено е началото на градски център/; очертават се промените в поселищно-демографските отношения /появата на мюсюлманските заселници и техните селища, на феномена ислямизация на местно и чуждо християнско население/; изчезването на българската феодална класа и замяната ѝ с професионалните османци в лицето на спахиите и другите съставки от османския боен ред; обрисува се многоликия образ на раята /зависимото население/. Читателят с изненада ще открие, че след опустошителното азиатско нашествие земеделското производство и скотовъдството ще придобият широк размах /вече няма граници, мита, няма бойни действия наблизо, а за нуждите на войската непрекъснато се търсят храни/; поради високата раждаемост се бележи сериозен демографски ръст, както при християните, така и при мюсюлманите.
Понятието „тъмни векове” не е вярно и в това читателите ще се уверят в следващите редове.
петък, 10 март 2017 г.

КНИГИ НА ПЕТКО НЕДЯЛКОВ ЗА 2017 ГОДИНАЛЕГЕНДИ И ПРЕДАНИЯ ОТ СЕВЛИЕВСКИЯ КРАЙ

ИЗДАТЕЛСТВО  "М-Прес" ООД, 2017, Севлиево
ISBN 978-954-8455-82-4
petkon@abv.bg
                                        


      Предлаганият сборник представлява пъстра картина от документални откъси из краеведската литература за Севлиевския край, в които увлекателно са разказани множество предания и легенди. Извадките са групирани в тринадесет раздела и дават реална представа за това безценно устно народно творчество. Както ще се убедят читателите повечето от записаното датира от появата на османците в родния край, събитие което е оставило дълбоки следи в съзнанието на хората и е изтрило от паметта им спомените за миналия живот, живота преди завоеванието.

      Повечето от селищата на Севлиевско все още нямат написани истории и поради тази причина не са издирени и записани много от все още помнещите се и разказващите се предания и легенди, носители на които са възрастните хора. Цялостното проучване на тази съкровищница от народна мъдрост предстои и е важна задача на местните историци.
      Съставител на сборника е Петко Недялков, който е и автор на свързващите текстове и кратките коментари.