вторник, 15 декември 2015 г.

КНИГИ НА ПЕТКО НЕДЯЛКОВ

10 ГОДИНИ ПОЛИЦЕЙСКО СИНДИКАЛНО ДРУЖЕСТВО В СЕВЛИЕВО 1990-2000. Габрово, "Сигнал", 2000, 36 стр., меки корици.

           Издава се по повод 10-годишнината от създаването на синдикално дружество в Районно полицейско управление в град Севлиево.


КНИГИ НА ПЕТКО НЕДЯЛКОВ

НЕДЯЛКОВ  ПЕТКО. 50 ГОДИНИ КАТ В СЕВЛИЕВО. Севлиево, 2000, 70 стр., меки корици.

             Краткият исторически очерк проследява първите стъпки и развитието на органите на КАТ в Севлиевския край през периода 1950-2000 г.


КНИГИ НА ПЕТКО НЕДЯЛКОВНЕДЯЛКОВ, ПЕТКО. СИНОВЕТЕ НА АБДУЛЛАХ ИЛИ КАК СЕ ПОЯВЯВАТ МЮСЮЛМАНИТЕ В СЕВЛИЕВСКИЯ КРАЙ. Севлиево, „М-Прес” ООД, 2013, 128 стр., меки корици.
ISBN:978-954-8455-63-3
Е-поща: petkon@abv.bg


 


Книгата „Синовете на Абдуллах или как се появяват мюсюлманите в Севлиевския край” е логично продължение на изследването за тюркската колонизация в Севлиевския край, публикувано през 2012 г. Двете теми са неразривно свързани и системно отбягвани от местните историци.
 Най-ранният запазен  османотурски регистър за Никополския санджак от 1479 г. маркира известно мюсюлманско присъствие в селата от Севлиевския край /колонисти и ислямизирани бивши християни в смесените села/ и категорично очертава началото на два процеса: колонизация на тюркско население в района и ислямизиране на местно и чуждо християнско население. И докато колонизацията приключва в общи линии към края на XVI век процесът на ислямизация, с различна степен на интензивност, продължава до самия край на османското владичество в пределите на Севлиевския край. Според данните на Салнамето от 1873 г. в Севлиевска каза мюсюлманското население е 46 %. На появата на това мюсюлманско население в Севлиевско е посветена новоизлязлата книга. В нея се търсят отговори на въпросите: кога започва ислямизацията в Севлиевския край, през какви етапи преминава, какъв е интензитета ѝ, как е приеман исляма – доброволно или чрез насилие, какви са причините и формите за разпространението му и т.нат.
Проучването на феномена ислямизация е базирано на публикувания напоследък нов първокласен изворов материал, който в по-голямата си част е подходящ за изучаване на религиозните и демографските процеси в района и запълва многобройните бели полета на миналото.  Особено ценни са изследванията на холандския историк Махиел Кийл и на българския османист Румен Ковачев. Издирени и публикувани са интересни предания и легенди за редица селища от района.
Историята на Севлиевския край е изпъстрена с най-разнообразни сведения за приемането на исляма от местни и чужди християни, факт, който подсеща за известната сръбска поговорка, че „Няма турчин, без потурчен”. За тези „загубени българи” държавникът Стефан Стамболов в една своя реч от 1886 г. казва: „Та нали нашите боляри станаха турски паши, а еничарските корпуси не бяха ли набирани предимно от българчета?”  Още по-известни са думите на големия османски държавник Ахмед Мидхат паша, казани в статията му „Турция – нейното минало, нейното настояще”, публикувана през 1878 г. в Париж: „... сред българите, към които се проявява толкова жив интерес, има повече от един милион мюсюлмани, като в това число не се включват нито татарите, нито пък черкезите. Тези мюсюлмани не са дошли от Азия, за да се установят в България, както обикновено се мисли, а това са потомци на българи, които са обърнати в исляма по време на завоеванието и през следващите години; това са чеда на същата тази страна, на същата тази раса...”. В думите на Стамболов и Мидхат паша се крие истината за произхода на голяма част от мюсюлманското население в Севлиевския край, истина, подкрепена в книгата, както вече посочихме с богат документален и друг материал от османотурски и български характер.

КНИГИ НА ПЕТКО НЕДЯЛКОВНЕДЯЛКОВ, ПЕТКО.ТЮРКСКАТА КОЛОНИЗАЦИЯ В СЕВЛИЕВСКИЯ КРАЙ. Севлиево, „М-Прес” ООД, 2012, 40 стр., меки корици.
Книгата може да се намери чрез автора.
Е-поща: petkon@abv.bg

 Книгата представлява задъл-бочено изследване на проблема за тюркската колонизация в Севлиевско: имало ли е такава, кога е започнала и какви са етапите ѝ, кои селища е обхванала, в какви размери и т.нат.

КНИГИ НА ПЕТКО НЕДЯЛКОВНЕДЯЛКОВ, ПЕТКО. ПЕТКО ЦОНЕВ. ИСТОРИЯ НА СЕЛО КРУШЕВО. Севлиево, „М-Прес” ООД, 2012, 700 стр., меки корици.
ISBN: 978-954-8455-50-3
Книгата може да се намери в читалището на селото или при автора. Е-поща: petkon@abv.bg 
В книгата задълбочено и интересно е представена историята на село Крушево (община Севлиево) и близките му околности.
Материалът е събиран и подреждан с много труд в продължение на години. Описани са легенди, бит, обичаи и поминък на жителите от древността до наши дни.
Направено е изследване на родови истории, прякори, топоними, местности, чешми.
Налице е богат снимков материал.


КНИГИ НА ПЕТКО НЕДЯЛКОВНЕДЯЛКОВ, ПЕТКО. МАКАВЕЙ МАКАВЕЕВ. СЕЛО ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ. МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ. Севлиево, „М-Прес” ООД, 2011, 460 стр., меки корици.
ISBN: 978-954-8455-39-8
Книгата може да се намери в читалището и при автора /Е-поща: petkon@abv.bg/
 

Книгата представлява обширен сборник за миналото и настоящето на село Петко Славейков.
Описани са легенди, бит, обичаи и поминък на жителите от древността до наши дни. Направено е изследване на родови истории, прякори, топоними, местности, чешми, фолклор (в т.ч. текстове на песни и ноти).
В специална глава са изнесени всички данни за миналото на селото по време на османския период през ХVIХ век, като са ползвани съвременните достижения на османистиката.
В структурата на книгата са включени глави за обществено-икономическия, политическия и културния живот в освободената Българска държава след Руско-турската война от 1877-1878 г., когато ускорено се тръгва по пътя на капитализма, за развитието през 45-годишния социалистически период и за времето на демократичните промени.
Историята на селището е онагледена с богат снимков материал.

КНИГИ НА ПЕТКО НЕДЯЛКОВНЕДЯЛКОВ, ПЕТКО. ИСТОРИЧЕСКИ ОЧЕРЦИ ЗА МИНАЛОТО НА СЕЛИЩАТА ОТ СЕВЛИЕВСКА ОБЩИНА. Севлиево, „М-Прес” ООД, 2012, 260 стр., меки корици.
ISBN: 978-954-8455-54-1
Е-поща: petkon@abv.bg
 


Книгата впечатлява със задълбочената информация, която предлага за 36 селища от общината. Може да съперничи с учебник по история и със сигурност би била изключително полезна в преподаването по краезнание. Историята на всяко от селата е обособена в отделен параграф, като се проследяват периодите от античността, средновековието и възраждането, посочени са ценните археологически находки, духовните стожери, демографските проблеми и т.нат. В отделна глава се проследява миналото на изчезналите вече 31 селища.